Fakülte Misyon ve Vizyonu

 

Fakülte Vizyonu (Amaçlar)

Fakültenin temel hedefleri doğrultusunda ve 3 eksen boyutunda Vizyon (amaçlar) şu şekildedir.

Eksen 1. Kurumsallaşma

Kişi veya kişilere bağlı olmaksızın sistem içindeki her türlü iş ve faaliyetin aksamadan sürekliliğini sağlamak,
Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasına yönelik olarak, şeffaf saydam, hesap verebilir, denetlenebilir ve katılımcı bir yönetim anlayışını sürdürülebilir kılmak.
Altyapı eksikliklerini tamamlamak ve mevcut altyapıyı etkili bir şekilde kullanmak
Kurumsal hafızayı muhafaza etmek ve kurum kimliğini geliştirmek
Ortak akıl ile en ideal (en uygun) çözümler ve kararlar üretmek
Herkese eşit ve adil olmak,
Katılım ve sorumluluk bilincinin en üst düzeye çıkarmak
Etik kurallara uyulmasını sağlamak,
Toplumsal, çevresel ve estetik duyarlılık göstermek
Akademik ve İdari personelin nitelik ve nicelik olarak kapasitesini artırmak
Akademik ve İdari personelin iş tatmin düzeyini artırmak ve çalışma performansına göre ödüllendirmek

Eksen 2. Kalite Ve Verim

Uluslararası ve Ulusal düzeyde sürekli lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulamalarda tanınabilir, önder, etkin ve yetkin konumda olmak,
Üniversitemizin Kalite Güvence Sistemi ve Esasları Doğrultusunda Ulusal ve Uluslararası akreditasyon sürecine dâhil olmak ve tamamlamak,
Yenilikçi ve öğrenci odaklı eğitim ve öğretim programı oluşturmak ve geliştirmek,
Eğitim-öğretimde yeni metotlar geliştirerek, teknoloji kullanımını, verimliliği ve kaliteyi arttırmak ve sürekliliğini sağlamak,
Ülke kültürü ve gerçekleri göz önünde bulundurarak, çevreye duyarlı yeni vizyonlar geliştirebilecek bilgiye sahip, sorunlara toplum ve kamu yararı ile bilim ve sanat anlayışını gözeten katılımcı yaklaşımla alternatif çözümler arayan, disiplinler arası çalışmaya yatkın, sorgulayan, analiz edebilen, en uygun çözüm üreten, iletişim yeteneği gelişmiş, yeniliklerle kendisini geliştirebilen, uygulamaya yönelik sorumluluk alabilecek ve mesleki etiğe sahip «yapı mimarı, peyzaj mimarı, şehir ve bölge plancısı, iç mimar ve endüstri ürünleri tasarımcısı» yetiştirmek,
Akademik ve İdari Personelin yetkinliklerini artırarak yeni bilgi ve teknolojiler üretmek, kullanmak ve yaymak,
Fakülte içinde eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulamalarda ortak çalışma, işbirliği, paylaşma ve uyum bütünlüğünü sağlamak,
Ulusal ve uluslararası düzeyde Fakültenin hareketliliği, işbirliğini ve tanınırlığı artırmaktır.

Eksen 3. Kamu Hizmet Ve Katkılar Sağlama

Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve meslek kurumları, meslek odaları ve yerel yönetimler ile işbirliği içerisinde, disiplinler arası eğitim ve araştırma programlarına katkıda bulunmak,
Ulusal ve Uluslararası ölçekte nitelikli bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri mesleki ve sosyal projeler üretmek ve rekabet edebilir düzeye getirmek, 
Mesleki Proje yarışmalarını organize etmek ve katılmak,
Paydaşlara ve mezunlara sürekli eğitim hizmeti vermek,
Bilimsel ve mesleki boyutta yayın sayısını artırmak ve geliştirmek,
Bilimsel, teknik ve mesleki boyutta proje, danışmanlık, mentorlük, uygulama, vb konularda hizmet ve katkı sağlamaktır.

Hedefe Ulaşmada Temel Değerler (İlkeler)

Süreklilik veya sürdürülebilirlik
Adil olmak
Eşitlik
Etik kurallara uygunluk
Optimal Kalite ve Verim
Ortak akıl ile en ideal (en uygun) kararlar ve çözümler üretmek
Düşünce, ifade ve akademik özgürlük
Şeffaflık
Denetlene bilirlik ve hesap verebilirlik
Katılımcılık
Sorumluluk almak
Öğrenci odaklı yaklaşım
Toplumsal, çevresel ve estetik duyarlılık
Üretkenlik
Geleceğe ışık tutmak
Yenilikçilik
Disiplinler arası bilimsel yaklaşım
İş tatminini geliştirmek
Dürüstlük ve iyi niyet yaklaşımı 


Fakülte Misyonu (Görevler)

Fakültemizde öngörülen hedef ve vizyon çerçevesinde geleceğe yönelik görev ve eylemler;

Bölümler içinde sağlıklı iletişim kurma, mutlu ve huzurlu bir ortam oluşturmak,
Yatay ve dikey süreçlerde katılımcılığı sağlamak,
Mevzuat çerçevesinde akademik ve idari personele verilen her türlü görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak,
Öğrenci merkezli eğitim ve öğretimi sağlamak ve geliştirmek,
Sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri en üst düzeye çıkarmak,
Sosyal sorumluluk ve kamusal yarar sağlamaya yönelik faaliyetlere öncelik vermek,
Akademik ve idari personelin nitelik ve niceliğini en üst seviyeye çıkarmak,
Akademisyenleri ve öğrencileri ulusal ve uluslararası rekabete hazır hale getirmek,
Bulunduğu kente, yöreye ve bölgeye bilimsel, teknik ve mesleki nitelikte çok yönlü hizmet ve katkıda bulunmak (bilgi üretmek ve paylaşmak, proje yapmak, Danışmanlık hizmeti vermek vb.)
Bilimsel yayın ve etkinlikleri en uygun düzeye ulaştırmak
Uluslararası ve Ulusal (TÜBİTAK, BAKA, Kalkınma Bakanlığı vb.) ve ortak bilimsel projeler üretmek ve uygulamak,
Uluslararası ve Ulusal bilimsel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek,