27 Ocak 2020 Pazartesi

Mimarlık

50401 defa okundu

GENEL BİLGİLER

Mimarlık Bölümü; Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde 1995–1996 Eğitim Öğretim yılında 30 öğrenci alarak lisans eğitimine başlamıştır. Bölüme gelen öğrenci sayısı her yıl artış göstermiş olup Mimarlık Bölümünde 2017–2018 eğitim öğretiminde 80 öğrenci kontenjanı ile eğitime devam etmektedir.

2002–2003 Eğitim-Öğretim yılında Mimarlık Anabilim Dalında Yüksek Lisans Eğitimi başlamış ve halen devam etmektedir. 2005–2006 Eğitim-Öğretim yılında İtalya, Almanya ve Litvanya ile yapılan ikili antlaşmalar neticesinde Mimarlık Bölümü Erasmus Programı içerisinde yer almıştır ve halen Polonya, Portekiz, Litvanya, Yunanistan ile ikili anlaşmalar devam etmektedir. Ayrıca Farabi programı kapsamında da Türkiye’de ki üniversitelerle de öğrenci değişimi sağlanmaktadır.

8 Mart 2012 tarihinde Mimarlık Bölümü Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesinin ikiye ayrılması ve Mimarlık Fakültesinin kurulması ile Mimarlık Fakültesine aktarılmıştır.

Lisans programında 380 öğrenci, Yüksek Lisans programında 59 öğrenci bulunmaktadır. Yüksek Lisans Programında Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon alanında ve her alanın alt açılımında eğitim-öğretim ve araştırma yapılabilmektedir.

2017-2018 eğitim Öğretim yılı itibari ile bölümümüz lisans eğitiminden toplam 614 kişi mezun olmuştur.

 

 

Vizyon; Ülke kültürü ve gerçekleri göz önünde bulundurarak, çevreye duyarlı yeni vizyonlar geliştirebilecek bilgiye sahip, sorunlara toplum ve kamu yararını gözeten katılımcı yaklaşımla alternatif çözümler arayan, disiplinler arası çalışmaya yatkın, sorgulayan, analiz edebilen, optimal çözüm üreten, iletişim yeteneği gelişmiş, yeniliklerle kendisini geliştirebilen, uygulamaya yönelik sorumluluk alabilecek ve mesleki etiğe sahip tasarımcı yetiştirmektir.

Mimarlık Bölümü’nün lisans ve lisansüstü program hedefleri;

 • Uluslararası ve Ulusal düzeyde Lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulamalarda tanınabilir, önder, etkin ve yetkin konumda olmak,
 • Ulusal ve Uluslararası AKREDİTASYON sürecini tamamlamak
 • Yenilikçi teknoloji kullanımı ile öğrenci odaklı eğitim ve öğretim programı oluşturarak eğitimde verimliliği ve kaliteyi arttırmak ve sürekliliğini sağlayacak şekilde geliştirmek ve uygulamak,
 • Akademik çalışmalarla yeni bilgi ve teknolojiler üretmek, kullanmak ve yaymak,
 • Sürdürülebilir, katılımcı, şeffaf, eşitlik, sorumluluk, denetlenebilir, paylaşım ve etik ve LİYAKAT ilkeleri çerçevesinde KURUMSAL BİR KİMLİĞE kavuşmak ve gelişmek,
 • Mimarlık Bilimleri içinde planlama ve tasarım disiplinleri arasında eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulamalarda ortak entegrasyon ve işbirliğini sağlamaktır.

Misyon; mimarlık alanında, üstün nitelikli ve kendi alanında rekabete açık, başarılı mimar adayları yetiştirmek ve mezunlarını hem yurtiçi hem de yurtdışında en çok tercih edilenler arasında bir düzeye getirmek, sektöre uyumlu, araştırmacı, yaratıcı, tasarım ve analitik düşünce yeteneğine sahip, evrensel bilgi üretimine katkı sağlayan ve teknolojiyi kullanabilme yeteneğine sahip mimarlar yetiştirmektir.

Bölümün lisans ve lisansüstü müfredatı;

Bölüm lisans programı; eğitim süresi 4 yıldır. Lisans eğitimi; zorunlu ve seçimlik dersler olmak üzere toplam (156 kredi) 240 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ders yükünü ve zorunlu stajlarını kapsamaktadır.  Üniversitemizin Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen mezuniyet koşullarını sağlayan her öğrenci Bölümden Mimar unvanı alarak mezun olabilmektedir.

Bunun yanısıra Yan Dal ve Çift Ana Dal Programları ile öğrenciler mesleki deneyimlerini farklı disiplin alanlarında geliştirebilmektedir.

“Mimarlık Fakültesi Lisans Öğretimi Staj İlkeleri” çerçevesinde; lisans eğitimi süresince, eğitim-öğretim dönemleri dışında şantiye ve büro olmak üzere toplam 60 gün olacak şekilde 2 ayrı staj yapılmaktadır. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde;

 1. Mimarlık Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans eğitimi verilmektedir.
 2. Disiplinler Arası Mimarlık, Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı Doktora eğitimi verilmektedir.

Yüksek Lisans ve Doktora Programları başvuru koşulları ve kontenjan sayısı, Enstitünün internet sayfasında her dönem yayınlanmaktadır.  (http://fenbilimleri.sdu.edu.tr/). 

Mimarlık Mesleği

Mimarlık Bölümü mezunları; Kamu Kurumları’nda (Devlet Memuru Olarak) Tasarımcı olarak, Yapı Denetiminde, Yasa ve Yönetmeliklerin hazırlanmasında, Özel Sektör’de Serbest çalışan mimarların bürolarında tasarımcı ve/veya uygulamacı olarak, Şirketler, Bankalar vb. kuruluşlarda sürekli görevli mimar olarak, Şantiyelerde görev alarak, Yapı Sektörü’ne ilişkin malzemelerin tasarımında, üretim sürecinde, pazarlamasında ve satış noktalarında, Sergi vb. organizasyonların hazırlanmasında, Mimarlık ve ilgili alanlarda dergi yayıncılığında, Serbest mimar olarak, Akademisyen olarak çalışabilmektedirler.

Mimarlık mesleği, toplumun yapısına, gereksinim ve ekonomik verileri ile teknolojik gelişmelerine bağlı olarak, insanların yaşamasını kolaylaştırmak amacı ile barınma, dinlenme, çalışma ve eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak için mekanlar düzenleme sanatıdır.

Romalı mimar Vitruvius’un başarılı mimari için ortaya koyduğu Firmitas-Utilitas-Venustas ölçütleri günümüzde de devam etmektedir. Yani sırasıyla Sağlamlık-İşe Yararlılık-Hoşluk ve Güzellik olarak Vitruvius’un tanımladığı mimarlık gereklilikleri geçmişten günümüze kadar güncelliğini korumuştur.

İlgi alanları açısından Mimarlık mesleği,

 • Doğa içinde yer alışı ve doğal kaynakların bir değerlendirme biçimi olmasından dolayı doğal ortamın tüm olanak ve sınırlarını,
 • Oluşumuna insanın katıldığı bir etkinlik olması nedeniyle insan kavramının kapsadığı tüm boyutları,
 • Yapı üreten uğraş olarak üretim olgusunun tüm verilerini,
 • Sosyal nitelikleri içermesi nedeni ile toplum yapısının bütün özelliklerini,
 • Tasarlayıcı ve kullanıcı arasında bir bilgi alışverişi süreci toplumun kültür düzeyinin göstergesi olan değerlerini içermektedir.

Değişim Programları;

Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri (Erasmus / Mevlana/ Farabi) Değişim Programları ile yurtiçi/yurt dışı eğitimi alma ve staj yapma fırsatına sahiptir.

Erasmus Programı kapsamındaki anlaşmalı Üniversiteler;

 • Kaunas University of Technology -Litvanya
 • Universidade da Beira Interior -Portekiz
 • Lodz University of Technology  -Polonya
 • The Podhale State Higher Vocational School in Nowy Targ -Polonya
 • University of Patras -Yunanistan

Farabi Programı kapsamında anlaşmalı Üniversiteler;

 • Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
 • Atatürk Üniversitesi
 • Kocaeli Üniversitesi                    
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi    
 • Akdeniz  Üniversitesi
 • Anadolu Üniversitesi      
 • Bozok Üniversitesi
 • Cumhuriyet Üniversitesi            
 • Çukurova Üniversitesi
 • Dicle Üniversitesi                        
 • Düzce Üniversitesi
 • Erciyes Üniversitesi                   
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Fırat Üniversitesi                        
 • Gazi Üniversitesi
 • Gaziantep Üniversitesi               
 • Kafkas Üniversitesi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi               
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Mersin  Üniversitesi        
 • Mimar Sinan Üniversitesi
 • Mustafa Kemal Üniversitesi        
 • Muş Alparslan Üniversitesi
 • Namık Kemal Üniversitesi          
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Ondokuz MayısÜniversitesi      
 • Ordu Üniversitesi
 • Ömer Halisdemir Üniversitesi                
 • Selçuk Üniversitesi
 • Trakya Üniversitesi                    
 • Uludağ Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi          
 • Yüzüncü Yıl Üniversitesi


Akademik Personel

Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Ş. Gülin BEYHAN

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi H. Gökçen ÖZKAYA

 

Mimarlık Bölümü akademik kadrosu; 1 Profesör, 1 Doçent, 5 Dr. Öğretim Üyesi’nden oluşan 7 öğretim üyesi, 2 tam zamanlı öğretim görevlisi, 5 araştırma görevlisi olmak üzere, toplam 14 öğretim elemanından oluşmaktadır. Bölüm eğitim programına dışarıdan destek veren öğretim elemanları da bulunmaktadır.

Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Ş. Gülin BEYHAN

Doç. Dr. Sıdıka ÇETİN

Dr. Öğretim Üyesi H. Gökçen ÖZKAYA

Dr. Öğretim Üyesi Hasan Ş. HAŞTEMOĞLU

Dr. Öğretim Üyesi Berna GÜÇ

Dr. Öğretim Üyesi İlker ERKAN

Dr. Öğretim Üyesi Seda ŞİMŞEK TOLACI

Öğr. Gör. Hasan Nihat YILMAZER

Öğr. Gör. İsmail UZUN

Arş. Gör. Feyza DEMİRKIRAN

Arş. Gör. Ayşe Betül GÖKARSLAN

Arş. Gör. Duygu KÖSE

Arş. Gör. Ali Berkay AVCI

Arş. Gör. Mehmet Ali KARAGÖZ

 

Ana Bilim Dalları

Mimarlık Bölümü;

 1. Bina Bilgisi Anabilim Dalı
 2. Yapı Bilgisi Anabilim Dalı
 3. Restorasyon Anabilim Dalı
 4. Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı’ndan kuruludur.

Bina BilgisiAna Bilim Dalı

Öğretim Elemanları

Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ş. Gülin BEYHAN

        Üyeler

Doç. Dr. Sıdıka ÇETİN

Dr. Öğretim Üyesi Hasan Ş. HAŞTEMOĞLU

Dr. Öğretim Üyesi Berna GÜÇ

Dr. Öğretim Üyesi İlker ERKAN

Öğr. Gör. Hasan Nihat YILMAZER

Arş. Gör. Ali Berkay AVCI

 Yapı BilgisiAna Bilim Dalı

Öğretim Elemanları

Ana Bilim Dalı Başkanı

     Dr. Öğretim Üyesi İlker ERKAN

Üyeler

    Öğr. Gör. İsmail UZUN

   Arş. Gör. Feyza DEMİRKIRAN

RestorasyonAna Bilim Dalı

Öğretim Elemanları

Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Öğretim Üyesi Seda ŞİMŞEK TOLACI

        Üyeler

Arş. Gör. Ayşe Betül GÖKARSLAN

Arş. Gör. Duygu KÖSE

Arş. Gör. Mehmet Ali KARAGÖZ  

 Mimarlık TarihiAna Bilim Dalı

Öğretim Elemanları

Ana Bilim Dalı Başkanı

    Dr. Öğretim Üyesi H. Gökçen ÖZKAYA

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

MİMARLIK BÖLÜM BAŞKANI

Prof. Dr. Ş. Gülin BEYHAN  (Dekan Yardımcısı)

Telefon           : +90246 211 1507 – 1754

E-posta : gulinbeyhan@sdu.edu.tr

MİMARLIK BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

Soner TEKNE

Telefon           : +90 246 211 1509

Faks        : +90 246 211 8231

E-posta : b_sonertekne@sdu.edu.tr


Mimarlık Bölümü web adresi:

http://mimarlik.sdu.edu.tr/tr/bolumler/mimarlik-4936s.html

KARİYER TEMSİLCİLERİ

Arş.Gör. Feyza DEMİRKIRAN                     Telefon       : +90 246 211 8256

Arş.Gör. Duygu KÖSE                                 Telefon       : +90 246 211 8253

Arş.Gör. Ali Berkay AVCI                             Telefon       : +90 246 211 8258

 

DEĞİŞİM PROGRAMLARI

Farabi Değişim Programı

Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü:

Telefon: +90 246 211 8293-94-95-96 / farabi@sdu.edu.tr

Farabi Değişim Programı Bölüm Koordinatörü: Prof. Dr. Ş. Gülin BEYHAN

Telefon           : +90 246 211 1507

Erasmus Değişim Programı

Erasmus Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü:

Telefon: +90  246 211 8201-02

Erasmus Değişim Programı Bölüm Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi H. Gökçen ÖZKAYA

Telefon           : +90 246 211 8247

Mevlana Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü:

Telefon: +90246 211 82 76 / mevlana@sdu.edu.tr

Mevlana Değişim Programı Bölüm Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi Berna GÜÇ

Telefon           : +90 246 211 8248

 

E-POSTA

AKADEMİK TAKVİM

PERSONEL

PERSONEL

KARARLAR

DOKÜMANLAR

TASARIM VE PLANLAMA TOPLULUĞU

Mimarlık Klübü çeşitli faaliyetlerle öğrencileri desteklemektedir.

İLETİŞİM

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Batı Yerleşkesi / ISPARTA

Tlf: +90 246 211 82 22

Fax: +90 246 211 82 31

                     

E-mail: mimarlik@sdu.edu.tr