24 Nisan 2018 Salı

Peyzaj Mimarlığı

45526 defa okundu

GENEL BİLGİLER

2007-2008 Eğitim Öğretim yılında Orman Fakültesi'nde lisans düzeyinde eğitim faaliyete başlayan Peyzaj Mimarlığı Bölümü, PEMKON'un (Türkiye Peyzaj Mimarları Bölüm Başkanları Konseyi) "Yeni kurulacak ve yeniden yapılandırılacak Peyzaj Mimarlığı Bölümleri için Peyzaj Mimarlığı disiplinini temelde bir planlama ve tasarım disiplini olması, bölüm mezunlarının istihdam edildikleri yerler ve ağırlıklı olarak birlikte çalıştıkları meslek grupları Avrupa Birliği meslekler sınıflandırması ve ISCED 97 meslek kodlaması çerçevesinde, önerilen fakülte yapısının mimarlık ve mekansal planlama fakültesi veya aynı kapsamı ifade eden bir tanımlamanın uygun olduğu" görüşü ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 19.06.2014 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurulu toplantısında 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h-2 maddeleri uyarınca öğrencileri ile birlikte SDÜ Mimarlık Fakültesi'ne aktarılmıştır.

ANABİLİM DALLARI

Peyzaj Mimarisi Anabilim Dalı

Peyzaj Planlama ve Tasarımı Anabilim Dalı

Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği Anabilim Dalı

Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı

 

PEYZAJ MİMARLIĞI MESLEĞİ 

Peyzaj Mimarlığı kavramı, ilk defa 1863 yılında ABD'de F. L. Olmsted ve C. Vaux tarafından New York Central Parkı tasarladıkları zaman gündeme gelmiştir. O günden itibaren, Peyzaj Mimarlığı, diğer çevre bilimcileriyle (mimarlar, mühendisler, holtikültürcüler gibi) rekabet içinde faaliyetini sürdürmüştür. Toplumsal ve çevresel değişmeler doğrultusunda Peyzaj Mimarlığı kavramında içerik ve kapsam olarak olumlu ve hızlı gelişmeler meydana gelmiştir. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl; toplumsal, doğal ya da her ikisi kaynaklı arz ve taleplerin farklı mesleklerin salt mesleki vizyonları ile çözülemeyeceğinin anlaşıldığı, bu nedenle meslekler arası sınırların giderek eridiği, toplumsal ve/veya doğal ilişkilerden uzaklaşarak değil ortaklaşa yaşamın konuşulduğu, çeşitliliğe övgünün filizlendiği ve çeşitlilik içinde birlik kavramından söz edildiği bir dönemdir. Bu anlamda bu disiplin bilim ve sanat dalı olarak değişen vizyon içinde yeniden yapılanmanın arayışı içindedir. 

PEYZAJ MİMARLIĞI, ekoloji, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen, insan ve fiziksel çevresini, doğal ve kültürel kaynakları, koruma ve yönetme temelinde uzlaştırıcı, sanatı, bilimi, mühendisliği ve teknolojiyi kombine eden alan planlaması, tasarımı ve yönetimi ile uğraşan meslek disiplinidir. 

ASLA‘nın (Amerika Peyzaj Mimarlığı Topluluğu) tanımına göre, PEYZAJ MİMARLIĞI; “Doğal ve kültürel kaynakları koruma ve yönetme temelinde, kültürel ve bilimsel birikimin (oluşturulacak fiziksel çevrenin işlevsel ve yaşam kalitesini artırma yönünde) yeryüzünde uygulanması kapsamında, doğal ve kültürel elamanların düzenlenmesi, arazinin planlanması, tasarlanması ve yönetimi sanatıdır”.

Peyzaj Mimarlığı, biyolojik temele dayalı alan kullanım ilkelerini ortaya koyan yararlı, işlevsel ve güzel bir çevre yaratma yani dış mekan yaratma sanatıdır. Görevi insan ile onu çevreleyen alan arasında mümkün olan en uygun fiziki ilişkiyi kurmaktır. Bu bakımdan, Peyzaj Mimarlığı’nın sadece peyzajın fiziki potansiyelini değil aynı zamanda insanların, psikolojik ve fizyolojik olay ve durumlarını da bilmek durumundadır. Bunun yanı sıra diğer dış mekan düzenleme sanatı veya planlaması ilgili disiplinler arasında, tüm peyzajın devamlılığı yönünden bağlayıcı ve koordineyi sağlayan bir işleve sahiptir. 

Peyzaj Mimarlığı, görüldüğü gibi kentsel ve kırsal peyzaj alanlarında olduğu kadar, doğal alanlarda insan eli ile çevre arasındaki ilişkileri fiziki yönden düzenleyen bir faaliyet alanıdır. Gerek doğal peyzajın korunması ve sürdürülmesinde, gerekse kentsel ve kırsal peyzajın işlevsel, estetik ve sağlıklı bir şekilde planlanmasında Peyzaj Mimarlığı disiplinine büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Doğayı, şimdi olduğu kadar, yarının kuşakları için onarmak, korumak ve dengesini bozmadan saygılı bir şekilde kullanmak; bu mesleğin ruhunu teşkil etmektedir. 

Peyzaj Mimarlığı geniş konu ve ölçekleri kapsayan çalışma alanı nedeniyle diğer planlama ve tasarım mesleklerinin çalışmalarıyla karşılıklı etkileşim halindedir. Buradaki etkileşim planlama ve tasarım ile ilgili tüm bu disiplinlerin ayrı ayrı mesleki üretimlerinde ortaya çıkmanın yanı sıra, üretimleri entegre edecek ortak üretim sürecidir. Özellikle bu ortak üretim sürecinde Peyzaj Mimarlığı; sosyal bilimler ve doğa bilimleri, sanat ve bilim, toplum ve doğa konularını birleştiren köprü konumundadır. Bu bakımdan düzenlemekle görevli olduğu mekan birimi, bir evin teras, balkon, avlu veya bahçesi gibi en küçük ölçekten başlayarak, havza ve bölge, arazi planlaması gibi büyük ölçekli alanlara kadar genişlemektedir. Bu görevini yerine getirebilmesi için ilgili diğer mesleklerin çalışma sistemini, terminolojisini ve üretim süreçlerini de anlamayı gerektirmektedir. Bu nedenle çalışmalarının diğer mekan düzenleyici disiplinlerle sıkı bir ilişki halinde olması gerekmektedir. Bunlar, mimarlık, şehircilik, bölge plancılığı, ekoloji, botanik, jeoloji, toprak, coğrafya, hortikültür, ormancılık, ziraat, güzel sanat dalları, sosyoloji gibi disiplinlerdir.

PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNDE AMAÇ

Gerek doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik çevreye ilişkin verilerin analizlerine ve değerlendirilmelerine dayalı peyzaj planlama çalışmaları, gerekse sağlıklı sürdürülebilir ve görsel kalitesi yüksek yaşam çevresi yaratmayı amaçlayan yapısal ve bitkisel peyzaj tasarımı çalışmaları, eğitimin temel konularını oluşturmaktadır. Eğitim programının amacı bu temel konularda, ülke gerçekleri ve gereksinimleri de göz önünde bulundurularak, nitelikli, yetenekli, girişimci, dinamik eleman yetiştirmektir. Eğitim sonucunda bir Peyzaj Mimarının, peyzaj kalitesini geliştirmeye ve korumaya karşı duyarlı olması, tasarımın sanatsal, insancıl ve ekolojik yaklaşımlarını anlaması, planlama ve tasarımda sorunu analiz etme yeteneğine sahip olması hedeflenmektedir.

 

GEREKEN NİTELİKLER 

Peyzaj Mimarlığı alanında çalışmak isteyenler doğayı seven ve gözlemleyen, biyoloji konusunda bilgi ve ilgi temeli olan, estetik görüşe sahip, alan kullanımına rahatlıkla çözüm üretebilecek, zengin hayal gücü ve yeteneği olabilen ve ilgili diğer mesleklerle koordinasyon ve organizasyonu yürütebilecek kişiler olmalıdır. 

Lisans Eğitim Programı için tıklayınız.


 

BÖLÜM BAŞKANI
Doç. Dr. Murat AKTEN
Telefon: +90 246 211 3982
E-posta: muratakten@sdu.edu.tr

 

AKADEMİK PERSONEL

Peyzaj Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı

Prof.Dr. Atila GÜL

 

kişisel

211 3846

      Doç.Dr. Mehmet TOPAY   kişisel

211 3979

      Doç.Dr. Murat AKTEN   kişisel 211 3982
       Öğr. Gör. Seriyye REHİMBEYLİ   kişisel 211 3983
       Arş. Gör. Büşra EZENCİ   kişisel 211 3983

Arş. Gör. Gizem DİNÇ

 

kişisel

211 3983

Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Ü. Candan KUŞ ŞAHİN

  kişisel

211 3977

Dr. Öğr. Ü. Şirin DÖNMEZ

  kişisel

211 3985

        Arş. Gör. Anıl EVCİ   kişisel  
        Arş. Gör. Mert ÇAKIR   kişisel  

Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Ü. Volkan KÜÇÜK

 

kişisel

211 3984

Dr. Öğr. Ü. Ömer Kamil ÖRÜCÜ

 

kişisel

211 3986

        Dr. Öğr. Ü.  Şehriban ERASLAN   kişisel  
        Dr. Öğr. Ü.   E. Seda ARSLAN MUHACİR   kişisel  

Peyzaj Mimarisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Ü. E.. Ulvi EROL

(Kendi isteği ile 13 -b maddesi ile Güzel Sanatlar Fakültesine görevlendirilmiştir)

 

kişisel

211 35 59

 

 

AKADEMİK TAKVİM

E-POSTA

PERSONEL

PERSONEL

KARARLAR

DOKÜMANLAR

ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI

TASARIM VE PLANLAMA TOPLULUĞU

Mimarlık Klübü çeşitli faaliyetlerle öğrencileri desteklemektedir.

İLETİŞİM

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Batı Yerleşkesi / ISPARTA

Tlf: +90 246 211 82 22

Fax: +90 246 211 82 31

                     

E-mail: mimarlik@sdu.edu.tr