Mimarlık

GENEL BİLGİLER

Mimarlık Bölümü; Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde 1995–1996 Eğitim Öğretim yılında 30 öğrenci alarak lisans eğitimine başlamıştır. Bölüme gelen öğrenci sayısı her yıl artış göstermiş olup Mimarlık Bölümünde 2017–2018 eğitim öğretiminde 80 öğrenci kontenjanı ile eğitime devam etmektedir.

2002–2003 Eğitim-Öğretim yılında Mimarlık Anabilim Dalında Yüksek Lisans Eğitimi başlamış ve halen devam etmektedir. 2005–2006 Eğitim-Öğretim yılında İtalya, Almanya ve Litvanya ile yapılan ikili antlaşmalar neticesinde Mimarlık Bölümü Erasmus Programı içerisinde yer almıştır ve halen Polonya, Portekiz, Litvanya, Yunanistan ile ikili anlaşmalar devam etmektedir. Ayrıca Farabi programı kapsamında da Türkiye’de ki üniversitelerle de öğrenci değişimi sağlanmaktadır.

8 Mart 2012 tarihinde Mimarlık Bölümü Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesinin ikiye ayrılması ve Mimarlık Fakültesinin kurulması ile Mimarlık Fakültesine aktarılmıştır.

Lisans programında 380 öğrenci, Yüksek Lisans programında 59 öğrenci bulunmaktadır. Yüksek Lisans Programında Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon alanında ve her alanın alt açılımında eğitim-öğretim ve araştırma yapılabilmektedir.

2017-2018 eğitim Öğretim yılı itibari ile bölümümüz lisans eğitiminden toplam 614 kişi mezun olmuştur.

 

 

Vizyon; Ülke kültürü ve gerçekleri göz önünde bulundurarak, çevreye duyarlı yeni vizyonlar geliştirebilecek bilgiye sahip, sorunlara toplum ve kamu yararını gözeten katılımcı yaklaşımla alternatif çözümler arayan, disiplinler arası çalışmaya yatkın, sorgulayan, analiz edebilen, optimal çözüm üreten, iletişim yeteneği gelişmiş, yeniliklerle kendisini geliştirebilen, uygulamaya yönelik sorumluluk alabilecek ve mesleki etiğe sahip tasarımcı yetiştirmektir.

Mimarlık Bölümü’nün lisans ve lisansüstü program hedefleri;

 • Uluslararası ve Ulusal düzeyde Lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulamalarda tanınabilir, önder, etkin ve yetkin konumda olmak,
 • Ulusal ve Uluslararası AKREDİTASYON sürecini tamamlamak
 • Yenilikçi teknoloji kullanımı ile öğrenci odaklı eğitim ve öğretim programı oluşturarak eğitimde verimliliği ve kaliteyi arttırmak ve sürekliliğini sağlayacak şekilde geliştirmek ve uygulamak,
 • Akademik çalışmalarla yeni bilgi ve teknolojiler üretmek, kullanmak ve yaymak,
 • Sürdürülebilir, katılımcı, şeffaf, eşitlik, sorumluluk, denetlenebilir, paylaşım ve etik ve LİYAKAT ilkeleri çerçevesinde KURUMSAL BİR KİMLİĞE kavuşmak ve gelişmek,
 • Mimarlık Bilimleri içinde planlama ve tasarım disiplinleri arasında eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulamalarda ortak entegrasyon ve işbirliğini sağlamaktır.

Misyon; mimarlık alanında, üstün nitelikli ve kendi alanında rekabete açık, başarılı mimar adayları yetiştirmek ve mezunlarını hem yurtiçi hem de yurtdışında en çok tercih edilenler arasında bir düzeye getirmek, sektöre uyumlu, araştırmacı, yaratıcı, tasarım ve analitik düşünce yeteneğine sahip, evrensel bilgi üretimine katkı sağlayan ve teknolojiyi kullanabilme yeteneğine sahip mimarlar yetiştirmektir.

Bölümün lisans ve lisansüstü müfredatı;

Bölüm lisans programı; eğitim süresi 4 yıldır. Lisans eğitimi; zorunlu ve seçimlik dersler olmak üzere toplam (156 kredi) 240 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ders yükünü ve zorunlu stajlarını kapsamaktadır.  Üniversitemizin Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen mezuniyet koşullarını sağlayan her öğrenci Bölümden Mimar unvanı alarak mezun olabilmektedir.

Bunun yanısıra Yan Dal ve Çift Ana Dal Programları ile öğrenciler mesleki deneyimlerini farklı disiplin alanlarında geliştirebilmektedir.

“Mimarlık Fakültesi Lisans Öğretimi Staj İlkeleri” çerçevesinde; lisans eğitimi süresince, eğitim-öğretim dönemleri dışında şantiye ve büro olmak üzere toplam 60 gün olacak şekilde 2 ayrı staj yapılmaktadır. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde;

 1. Mimarlık Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans eğitimi verilmektedir.
 2. Disiplinler Arası Mimarlık, Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı Doktora eğitimi verilmektedir.

Yüksek Lisans ve Doktora Programları başvuru koşulları ve kontenjan sayısı, Enstitünün internet sayfasında her dönem yayınlanmaktadır.  (http://fenbilimleri.sdu.edu.tr/). 

Mimarlık Mesleği

Mimarlık Bölümü mezunları; Kamu Kurumları’nda (Devlet Memuru Olarak) Tasarımcı olarak, Yapı Denetiminde, Yasa ve Yönetmeliklerin hazırlanmasında, Özel Sektör’de Serbest çalışan mimarların bürolarında tasarımcı ve/veya uygulamacı olarak, Şirketler, Bankalar vb. kuruluşlarda sürekli görevli mimar olarak, Şantiyelerde görev alarak, Yapı Sektörü’ne ilişkin malzemelerin tasarımında, üretim sürecinde, pazarlamasında ve satış noktalarında, Sergi vb. organizasyonların hazırlanmasında, Mimarlık ve ilgili alanlarda dergi yayıncılığında, Serbest mimar olarak, Akademisyen olarak çalışabilmektedirler.

Mimarlık mesleği, toplumun yapısına, gereksinim ve ekonomik verileri ile teknolojik gelişmelerine bağlı olarak, insanların yaşamasını kolaylaştırmak amacı ile barınma, dinlenme, çalışma ve eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak için mekanlar düzenleme sanatıdır.

Romalı mimar Vitruvius’un başarılı mimari için ortaya koyduğu Firmitas-Utilitas-Venustas ölçütleri günümüzde de devam etmektedir. Yani sırasıyla Sağlamlık-İşe Yararlılık-Hoşluk ve Güzellik olarak Vitruvius’un tanımladığı mimarlık gereklilikleri geçmişten günümüze kadar güncelliğini korumuştur.

İlgi alanları açısından Mimarlık mesleği,

 • Doğa içinde yer alışı ve doğal kaynakların bir değerlendirme biçimi olmasından dolayı doğal ortamın tüm olanak ve sınırlarını,
 • Oluşumuna insanın katıldığı bir etkinlik olması nedeniyle insan kavramının kapsadığı tüm boyutları,
 • Yapı üreten uğraş olarak üretim olgusunun tüm verilerini,
 • Sosyal nitelikleri içermesi nedeni ile toplum yapısının bütün özelliklerini,
 • Tasarlayıcı ve kullanıcı arasında bir bilgi alışverişi süreci toplumun kültür düzeyinin göstergesi olan değerlerini içermektedir.

 

Yayın Tarihi: 08/05/2013
Okunma Sayısı: 54872