Peyzaj Mimarlığı

GENEL BİLGİLER

Peyzaj Mimarlığı Mesleği

Peyzaj Mimarlığı kavramı, ilk defa 1863 yılında ABD'de New York Central Parkı tasarlayan F. L. Olmsted ve C. Vaux tarafından gündeme getirilmiştir. Toplumsal ve çevresel değişmeler doğrultusunda Peyzaj Mimarlığı kavramında içerik ve kapsam olarak olumlu ve hızlı gelişmeler meydana gelmiştir. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl; toplumsal, doğal ya da her ikisi kaynaklı arz ve taleplerin farklı mesleklerin salt mesleki vizyonları ile çözülemeyeceğinin anlaşıldığı, bu nedenle meslekler arası sınırların giderek eridiği, çeşitliliğe övgünün filizlendiği ve çeşitlilik içinde birlik kavramından söz edildiği bir dönemdir. Bu anlamda bu disiplin bilim ve sanat dalı olarak değişen vizyon içinde yeniden yapılanmanın arayışı içindedir. Peyzaj mimarlığı, ekoloji, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen, insan ve fiziksel çevresini, doğal ve kültürel kaynakları, koruma ve yönetme temelinde uzlaştırıcı, sanatı, bilimi, mühendisliği ve teknolojiyi kombine eden alan planlaması, tasarımı ve yönetimi ile uğraşan meslek disiplinidir. 

ASLA‘nın (Amerika Peyzaj Mimarlığı Topluluğu) tanımına göre, peyzaj mimarlığı; “Doğal ve kültürel kaynakları koruma ve yönetme temelinde, kültürel ve bilimsel birikimin (oluşturulacak fiziksel çevrenin işlevsel ve yaşam kalitesini artırma yönünde) yeryüzünde uygulanması kapsamında, doğal ve kültürel elamanların düzenlenmesi, arazinin planlanması, tasarlanması ve yönetimi sanatıdır”. Peyzaj Mimarlığı, biyolojik temele dayalı alan kullanım ilkelerini ortaya koyan yararlı, işlevsel ve güzel bir çevre yaratma yani dış mekan yaratma sanatıdır. Bu bakımdan, Peyzaj Mimarlığı’nın sadece peyzajın fiziki potansiyelini değil aynı zamanda insanların, psikolojik ve fizyolojik durumlarını da değerlendirmelidir. Bunun yanı sıra diğer dış mekan tasarım veya planlaması ile ilgili disiplinler arasında, tüm peyzajın devamlılığı yönünden bağlayıcı ve koordineyi sağlayan bir işleve sahiptir. Gerek doğal peyzajın korunması ve sürdürülmesinde, gerekse kentsel ve kırsal peyzajın işlevsel, estetik ve sağlıklı bir şekilde planlanmasında Peyzaj Mimarlığı disiplinine büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Doğayı saygılı bir biçimde kullanmak, korumak ve bozunuma uğrayan noktaları yarının kuşakları için onarmak bu mesleğin ruhunu teşkil etmektedir. Peyzaj Mimarlığı geniş konu ve ölçekleri kapsayan çalışma alanı nedeniyle diğer planlama ve tasarım mesleklerinin çalışmalarıyla karşılıklı etkileşim halindedir. Buradaki etkileşim uygulamaya dönüştürülerek ortak bir üretim süreci oluşturulmalıdır. Bu ortak üretim sürecinde Peyzaj Mimarlığı; sosyal bilimler ve doğa bilimleri, sanat ve bilim, toplum ve doğa konularını birleştiren köprü konumundadır. Bu bakımdan düzenlemekle görevli olduğu mekan birimi, bir evin teras, balkon, avlu veya bahçesi gibi en küçük ölçekten başlayarak, havza ve bölge, arazi planlaması gibi büyük ölçekli alanlara kadar genişlemektedir. Bu görevini yerine getirebilmesi için ilgili diğer mesleklerin çalışma sistemini, terminolojisini ve üretim süreçlerini de anlamayı gerektirmektedir. Bu nedenle çalışmalarının diğer mekan düzenleyici disiplinlerle sıkı bir ilişki halinde olması gerekmektedir. Bunlar, mimarlık, şehircilik, bölge plancılığı, ekoloji, botanik, jeoloji, toprak, coğrafya, hortikültür, ormancılık, ziraat, güzel sanat dalları, sosyoloji gibi disiplinlerdir.

2007-2008 Eğitim Öğretim yılında Orman Fakültesi'nde lisans düzeyinde eğitim faaliyete başlayan Peyzaj Mimarlığı Bölümü, PEMKON'un (Türkiye Peyzaj Mimarları Bölüm Başkanları Konseyi) "Yeni kurulacak ve yeniden yapılandırılacak Peyzaj Mimarlığı Bölümleri için Peyzaj Mimarlığı disiplinini temelde bir planlama ve tasarım disiplini olması, bölüm mezunlarının istihdam edildikleri yerler ve ağırlıklı olarak birlikte çalıştıkları meslek grupları Avrupa Birliği meslekler sınıflandırması ve ISCED 97 meslek kodlaması çerçevesinde, önerilen fakülte yapısının mimarlık ve mekânsal planlama fakültesi veya aynı kapsamı ifade eden bir tanımlamanın uygun olduğu" görüşü ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 19.06.2014 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurulu toplantısında 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h-2 maddeleri uyarınca öğrencileri ile birlikte SDÜ Mimarlık Fakültesi'ne aktarılmıştır.

Gerek doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik çevreye ilişkin verilerin analizlerine ve değerlendirilmelerine dayalı peyzaj planlama çalışmaları, gerekse sağlıklı sürdürülebilir ve görsel kalitesi yüksek yaşam çevresi yaratmayı amaçlayan yapısal ve bitkisel peyzaj tasarımı çalışmaları, eğitimin temel konularını oluşturmaktadır. Eğitim programının amacı bu temel konularda, ülke gerçekleri ve gereksinimleri de göz önünde bulundurularak, nitelikli, yetenekli, girişimci, dinamik eleman yetiştirmektir. Eğitim sonucunda bir Peyzaj Mimarının, peyzaj kalitesini geliştirmeye ve korumaya karşı duyarlı olması, tasarımın sanatsal, insancıl ve ekolojik yaklaşımlarını anlaması, planlama ve tasarımda sorunu analiz etme yeteneğine sahip olması hedeflenmektedir.

Gereken Nitelikler

Peyzaj Mimarlığı alanında çalışmak isteyenler doğayı seven ve gözlemleyen, biyoloji konusunda bilgi ve ilgi temeli olan, estetik görüşe sahip, alan kullanımına rahatlıkla çözüm üretebilecek, zengin hayal gücü ve yeteneği olabilen ve ilgili diğer mesleklerle koordinasyon ve organizasyonu yürütebilecek kişiler olmalıdır. 

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ AMAÇ/ VİZYON

2007 yılında kurulan Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Türkiye’nin güneybatı bölgesinin önde gelen bölümlerinden biridir. Bugün 200 den fazla mezunu, 203 kayıtlı lisans ve 87 lisansüstü öğrencisi ile Bölümümüz, peyzaj mimarlığı eğitimine, sosyal ve kamusal projeleriyle bölge insanın yaşamına katkı sağlamaya devam etmektedir.

Bölümün LİSANS ve LİSANSÜSTÜ müfredatı;

Vizyon; Peyzaj mimarlığı eğitimi ve araştırmalarında öncü olmak, ulusal ve uluslararası problemlere çözüm üretmek, teorik ve teknik bilgisi ve yetenekleri yüksek söz sahibi olan, grup çalışması yapabilen, gelişime açık peyzaj mimarlarını ülkeye kazandırarak ülkenin gelişimine katkı sağlamaktır.

Misyon; Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarımını hedefleyen, analitik düşünme yeteneğine sahip, yenilikçi, pratik, çözüm üreten, sorgulayan, araştıran peyzaj mimarları ve akademisyenler yetiştirmektir.  

Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün temel amacı; bilgi, teknoloji ve hizmetlerin kurumsallaşma çizgisinde ulusal ve uluslararası seviyeler de üretimi, kalite ve üretkenlik, kamu hizmetleri ve katkı yoluyla ilham verici, etkin ve entelektüel bir akademik kimlik elde etmektir. Bu nedenle Peyzaj Mimarlığı Bölümünün lisans ve lisansüstü programları; bütüncül ilişkileri algılayabilecek, verilen herhangi bir soruna karşılık alternatif düşünmeyi geliştirebilecek ve insanlığın sorunlarını çözümleyebilecek tasarımlar ve planlar yaratabilecek nitelikte planlama öğrencilerini eğitmek üzere tasarlanmıştır. Bu doğrultuda bölümün hedefleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • Lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulamalarda tanınabilir, önder, etkin ve yetkin konumda olmak,
  • Yurtiçi ve yurtdışı akreditasyon sürecine dâhil olmak,
  • Yenilikçi teknoloji kullanımı ile öğrenci odaklı eğitim ve öğretim programı oluşturarak eğitimde verimliliği ve kaliteyi arttırmak ve sürekliliğini sağlayacak şekilde geliştirmek ve uygulamak,
  • Akademik çalışmalarla yeni bilgi ve teknolojiler üretmek, kullanmak ve yaymak,
  • Ülke kültürü ve gerçeklerini göz önünde bulundurarak, çevreye ve toplumsal sorunlara kamu yararı çerçevesinde duyarlı, bilim ve sanat anlayışını gözeten katılımcı yaklaşımla alternatif çözümler arayan, disiplinler arası çalışmaya yatkın, sorgulayan, analiz ederek çözüm üreten, iletişim yeteneği gelişmiş, kendisini her alanda geliştirebilen, tasarım ve planlama yetisine sahip, sorumluluk ve mesleki etiğe sahip Peyzaj Mimarları yetiştirmek.

 

MEKÂNSAL KAPASİTE

Peyzaj Mimarlığı Bölümü’ne ait 4 adet derslik bulunmaktadır. Fakülte içerisinde diğer bölümler ile ortak kullanılan 1 adet konferans salonu, 1 adet bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet yüksek lisans öğrenci çalışma odası bulunmaktadır. 

 

LİSANS EĞİTİMİ

 

Bölüme Giriş Koşulları

 

Bölüme öğrenci kabulü, ÖSYM tarafından yapılan sınavlarla gerçekleştirilmektedir. Öğrenci alımı ÖSYM tarafından ilan edilen kontenjan sayısına göre alınmaktadır. Eğitim dili Türkçedir.

Lisans Eğitimi

Bölüm lisans programı; eğitim süresi 4 yıl (teorik + uygulama, 8 dönem) + 1 yıl (İsteğe Bağlı olarak İngilizce Hazırlık)’dır. Lisans eğitiminde zorunlu dersler ve tamamlayıcı yardımcı seçimlik dersler vardır. Toplam (156 kredi) 240 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ders yükünü ve zorunlu stajlarını tamamlayan ve Üniversitemizin Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen mezuniyet koşullarını sağlayan her öğrenci Bölümden Peyzaj Mimarı ünvanı alarak mezun olabilmektedir.

Lisans Eğitiminin Zorunlu Dersleri; mesleki temel disiplin bilgilerin kazandırıldığı derslerdir. Seçimlik dersler;  Her yıl ÖSYM tarafından kontenjan sayıları ve başvuru tarihleri ilan edilmektedir. “Merkezi Yerleştirme Puanına göre Kurum İçi / Kurum Dışı Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş Sınavı” ile öğrenci alınmaktadır. Ayrıca Fakülte ve Üniversite bünyesinde Yan Dal ve Çift Ana Dal Programları ile öğrenciler mesleki deneyimlerini, etkinliklerini farklı disiplin alanlarında geliştirebilmektedir. “Mimarlık Fakültesi Lisans Öğretimi Staj İlkeleri” çerçevesinde; lisans eğitimi süresince, eğitim-öğretim dönemleri dışında kamu ve özel sektörde toplam 60 gün olacak şekilde 2 ayrı staj yapılmaktadır.

 

 

 LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2007 yılında açılan Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı ile Tezli yüksek lisans eğitimi verilmektedir. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı’na Tezli Yüksek Lisans Başvurusu alınmaktadır.

Başvuru koşulları ve kontenjan sayısı, Enstitünün internet sayfasında yayınlanmaktadır.  (http://fenbilimleri.sdu.edu.tr/)

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Programı ile lisansüstü eğitimi verilmektedir. Yüksel lisans programı 4 dönemde (2 yıl), Doktora programı 8 dönemde (4 yıl) tamamlanır. Yüksek lisans programında ilk 2 dönemde uygulamalı ve teorik dersler verilir. Diğer 2 dönemde öğrencilerden beklenen bir danışmanın yönetiminde yüksek lisans tezi hazırlanır. Aynı şekilde doktora programında da ilk 2 dönemde teorik dersler verilir. Geri kalan 6 dönemde ise doktora tezi hazırlanır. Eğitim süreci yüksek lisansta 2 dönem, doktora da 4 dönem daha uzatılabilir. Peyzaj tasarımı, peyzaj planlama, kentsel peyzaj, kırsal peyzaj, açık yeşil alan sistemleri, peyzaj onarımı, ekolojik planlama, bitki materyali yetiştiriciliği temel araştırma alanlarıdır.

2017 itibariyle Yüksek lisans programından toplam 47 öğrenci mezun olmuştur. Doktora programından mezun bulunmamaktadır.

 

 

  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

 

Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından yürütülen projeler de lisans ve lisansüstü öğrencileri yer alabilmektedir. Ayrıca öğrenci odaklı lisans ve lisansüstü çeşitli konulardaki projeler TÜBİTAK başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarca sürdürülmektedir.

 

 ÖĞRENCİ AKTİVİTELERİ

 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü’ndeki öğrenciler Üniversite ve Bölümde düzenlenen değişik tür ve ölçekteki öğrenci etkinliklerine katılabilirler.

 

 

Üniversitede Yaşam

 

Öğrenciler; tanışma etkinlikleri, öğrenci toplulukları faaliyetleri, kültürel etkinlikler (sinema, tiyatro, konser, atölyeler, vb.), sergiler, spor faaliyetlerine katılabilirler.  Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci toplulukları birçok farklı alanda faaliyet göstermektedir.

Topluluklar ve faaliyetleri için bakınız.

http://sksdb.sdu.edu.tr/tr/ogrenci-topluluklari/ogrenci-topluluklari-7924s.html

Üniversite bünyesine yeni katılan öğrencilerin kuruma ve programlara uyumu konusunda, oryantasyon haftası kapsamında, tanışma toplantısı düzenlenmektedir.

 

Öğrenci Temsilcileri

 

Her sınıfta bir öğrenci temsilcisi ve sorumlu Öğretim Elemanı danışmanı bulunmaktadır. Bölümdeki sınıf temsilcileri arasından Bölüm Temsilcisi seçilmektedir. Fakültedeki bölüm temsilcisi öğrencilerinin üniversite öğrenci konseyine katılımları sağlanmaktadır. Fakülte temsilcisi Üniversite Öğrenci Konseyinde fakültemizi temsil etmektedir.

 

 

 

Yayın Tarihi: 07/07/2014
Okunma Sayısı: 66050