Şehir ve Bölge Planlama

GENEL BİLGİLER

Şehir ve Bölge Planlama Mesleği

Şehir ve Bölge Planlama, Türkiye’de kentleşme ve bölgesel kalkınma sorunları çerçevesinde bilimsel yöntemlere dayanılarak yapılan araştırma, plan, program ve projelerin hazırlanmasını ve bu amaçla girişilecek çabaların gerçekleştirilmesini kapsayan bir disiplindir.

Yerleşmelerin mekânsal gelişimi; ulusal, bölgesel ve kentsel ölçekte, ekonomik, sosyo- kültürel tercihler ve fiziki eşikler temelinde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla Şehir ve Bölge Planlama mesleğinin ilgi alanını doğa bilimlerinden sosyal bilimlere kadar uzanan geniş bir çalışma alanı oluşturur.

Bir şehir plancısı, ülke kalkınması, bölgesel gelişme politika ve stratejilerinin belirlenmesi, toplumsal ve mekânsal gelişmenin yönlendirilmesi veya metropoliten alanların planlanması gibi üst düzey kararlardan, kentsel ve kırsal alanların geliştirilmesi gibi alt düzey kararların alınabilmesine esas tasarım, dönüşüm ve koruma gibi farklı konularda bilgi sahibi olarak ve müdahale edebilecek beceride bölümden mezun olur.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunları; Plan Müellifi Yeterlilik Belgesi ile kamu ve özel sektörde planlama işlerini hazırlayarak plan işlerini imzalayabilecekleri gibi, gayrimenkul geliştirme kurumları, bankalar, sanayi kuruluşları, toplu konut kuruluşları, yatırım firmalarında da şehir plancısı olarak görev yapabilirler. Bir şehir plancısı kamu sektöründe, Bakanlıklardan belediyelere kadar değişik kademelerde ve mevkilerde görev alabilmektedir.

Üniversite bütününde mezunlarla iletişim sağlanması ve kariyerlerinde ilerlemeleri için destek verilmek üzere, bir Kariyer Merkezi kurulmuştur. (http://mbs.sdu.edu.tr) Bölümde Kariyer Temsilcisi bulunmaktadır.

Şehir Plancısı Adaylarında Gereken Nitelikler

Şehir ve Bölge Planlama alanında çalışmak isteyen öğrenci adaylarının; disiplin alanı çerçevesinde insan yerleşmelerinin ve kamu idarelerinin sorunlarına çözüm üretebilecek, analitik ve eleştirel düşünceye sahip,  hayal gücü ve tasarım kabiliyeti yüksek, ilgili diğer mesleklerle koordinasyon ve organizasyonu sağlayabilecek nitelikte kişiler olmalıdır.

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ AMAÇ/ VİZYON

Şehir ve Bölge Planlama disiplini; kentsel ve kırsal alanların daha sürdürülebilir ve yaşanabilir olması için kentsel kalitenin arttırılmasını, yerleşmelerin kimliğini ve geleneksel yaşam biçimlerini koruma, çevreye duyarlılık, ekolojik denge konularında bilimsel bilgi ve ilkeleriyle birlikte yaratıcı düşünce ve yöntemlerin geliştirilmesini kapsar.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Mühendislik- Mimarlık Fakültesi’nde 2004 yılında kurulan Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 2012 yılında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin ayrılması ile Mimarlık Fakültesi bünyesine geçmiştir. Türkiye’nin güneybatı bölgesinde yer alan lider bölümlerinden biridir. Bugün 230’dan fazla mezunu ve 296 kayıtlı lisans ve lisansüstü öğrencisi ile şehir planlama eğitimi ve mesleğine ve de insanların yaşamına katkı sağlamaya devam etmektedir.

Bölümün lisans ve lisansüstü müfredatının;

Vizyonu; kentsel planlama disiplin eğitimini mekânsal tüm ölçeklerde, disiplin alanlarında, uluslararası nitelikte çağdaş, bilgi yoğun ve yenilikçi araştırmalarla desteklenecek şekilde tasarlamaktır,

Misyonu ise, geleceği yönlendirebilecek, yaşanabilir mekanlar yaratacak, sosyal yaşama kamu yararını aktarabilecek ve çevre koruma bilinci olan, entelektüel ve yaratıcı meslek insanları ve bilim insanları yetiştirmektir.

Bölümünün temel amacı; bilgi, teknoloji ve hizmetlerin kurumsallaşma çizgisinde ulusal ve uluslararası seviyeler de üretimi, kalite ve üretkenlik, kamu hizmetleri ve katkı yoluyla ilham verici, etkin ve entelektüel bir akademik kimlik elde etmektir. Bu nedenle; şehir ve bölge planlama bölümünün lisans ve lisansüstü programları, bütüncül ilişkileri algılayabilecek, verilen herhangi bir soruna karşılık alternatif düşünmeyi geliştirebilecek ve insanlığın sorunlarını çözümleyebilecek tasarımlar ve planlar yaratabilecek nitelikte planlama öğrencilerini eğitmek üzere tasarlanmıştır.  Bu doğrultuda bölüm hedefleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

  • Lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulamalarda tanınabilir, önder, etkin ve yetkin konumda olmak,
  • Yurtiçi ve yurtdışı akreditasyon sürecine dâhil olmak,
  • Yenilikçi teknoloji kullanımı ile öğrenci odaklı eğitim ve öğretim programı oluşturarak eğitimde verimliliği ve kaliteyi arttırmak ve sürekliliğini sağlayacak şekilde geliştirmek ve uygulamak,
  • Akademik çalışmalarla yeni bilgi ve teknolojiler üretmek, kullanmak ve yaymak,
  • Ülke kültürü ve gerçeklerini göz önünde bulundurarak, çevreye ve toplumsal sorunlara kamu yararı çerçevesinde duyarlı, bilim ve sanat anlayışını gözeten katılımcı yaklaşımla alternatif çözümler arayan, disiplinler arası çalışmaya yatkın, sorgulayan, analiz ederek çözüm üreten, iletişim yeteneği gelişmiş, kendisini her alanda geliştirebilen, tasarım ve planlama yetisine sahip, sorumluluk ve mesleki etiği yapılanmış Şehir ve Bölge Plancısı yetiştirmek.

Bölüm lisans programı; eğitim süresi 4 yıl (teorik + uygulama, 8 dönem) + 1 yıl (İsteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık)’dır. Lisans eğitiminde zorunlu dersler, seçimlik dersler ve proje dersleri verilmektedir. Toplam 240 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ders yükünü (156 kredi) ve zorunlu stajlarını tamamlayan ve Üniversitemizin Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen mezuniyet koşullarını sağlayan her öğrenci, Bölümden Şehir ve Bölge Plancısı olarak mezun olabilmektedir.

“Mimarlık Fakültesi Lisans Öğretimi Staj İlkeleri” çerçevesinde; lisans eğitimi süresince, eğitim-öğretim dönemleri dışında kamu ve özel sektörde toplam 60 gün olacak şekilde 2 ayrı staj yapılmaktadır. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2004 yılında açılan Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı ile yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Yüksek lisans programı 4 dönemde (2 yıl) tamamlanır. İlk iki dönemde uygulamalı ve teorik dersler verilir. Diğer iki dönemde öğrencilerden beklenen, bir danışmanın yönetiminde yüksek lisans tezi hazırlamasıdır. Öğrenci Eğitim süresi en fazla 2 dönem daha uzatılabilir. Bölge planlama, ulaşım, kentsel coğrafya, kentsel morfoloji, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, kent tarihi, kentsel tasarım, kentsel koruma temel araştırma alanlarıdır.

Üniversitemizin Fen Bilimleri Enstitüsünde Mimarlık, Planlama ve Tasarım Doktora Programı öğrenci kabul etmektedir.

 

 

MEKÂNSAL KAPASİTE

Mimarlık Fakültesi bünyesinde Bölüme ait 3 adet derslik bulunmaktadır. Fakülte içerisinde diğer bölümler ile ortak kullanılan 1 adet konferans salonu, 1 adet bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet yüksek lisans öğrenci çalışma odası bulunmaktadır.

LİSANS EĞİTİMİ

Bölüme Giriş Koşulları

Bölüme öğrenci kabulü, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar sonrasında yine ÖSYM tarafından ilan edilen kontenjan sayısına göre yapılmaktadır. Eğitim dili Türkçe’dir.

Lisans Eğitimi

Lisans eğitiminin zorunlu dersleri; mesleki temel disiplin bilgilerinin kazandırıldığı derslerdir. Seçimlik Dersler 

 “Merkezi Yerleştirme Puanına göre Kurum İçi / Kurum Dışı Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş Sınavı” ile öğrenci alınmaktadır. Her yıl ÖSYM tarafından bu sınava dair kontenjan sayıları ve başvuru tarihleri ilan edilmektedir.

Ayrıca Fakülte ve Üniversite bünyesinde Yan Dal ve Çift Ana Dal Programlarıyla öğrenciler mesleki deneyimlerini, etkinliklerini farklı disiplin alanlarında geliştirebilmektedir.

“Mimarlık Fakültesi Lisans Öğretimi Staj İlkeleri” çerçevesinde; lisans eğitimi süresince, eğitim-öğretim dönemleri dışında kamu ve özel sektörde toplam 60 gün olacak şekilde 2 ayrı staj yapılmaktadır. 

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı itibari ile bölümümüzden  237 kişi mezun olmuştur.

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2004 yılında açılan Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı ile Tezli yüksek lisans eğitimi verilmektedir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık, Planlama ve Tasarım Doktora Programı kapsamında bölümümüze Doktora öğrenci kabul edilmektedir. Doktora programı, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Mimarlık Bölümünün 2013 yılından itibaren kurduğu disiplinler arası ortak, tezli bir programdır.

Başvuru koşulları ve kontenjan sayısı, Enstitünün internet sayfasında yayınlanmaktadır.  (http://fenbilimleri.sdu.edu.tr/)

2005-2017 yılları arasında Yüksek Lisans Program’ından 23 öğrenci mezun olmuştur.

 

 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından yürütülen projelerde lisans ve lisansüstü öğrencileri yer alabilmektedir. Ayrıca öğrenci odaklı lisans ve lisansüstü çeşitli konulardaki projeler; TÜBİTAK başta olmak üzere, çeşitli kurum ve kuruluşlarca sürdürülmektedir.

 

ÖĞRENCİ AKTİVİTELERİ

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ndeki öğrenciler Üniversite ve Bölümde düzenlenen değişik tür ve ölçekteki öğrenci etkinliklerine katılabilirler.

Lisans - lisansüstü öğrencilerle fakültenin ve üniversitenin gerçekleştirdiği her türlü bilimsel etkinliklere katılım sağlanmaktadır. Aynı zamanda öğrenci odaklı çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirilmektedir (Söyleşi, piknik, kahvaltı vb.).

Üniversitede Yaşam

Öğrenciler; tanışma etkinlikleri, öğrenci toplulukları faaliyetleri, kültürel etkinlikler (sinema, tiyatro, konser, atölyeler, vb.), sergiler, spor faaliyetlerine katılabilirler.  Süleyman Demirel Üniversitesi öğrenci toplulukları birçok farklı alanda faaliyet göstermektedir.

Topluluklar ve faaliyetleri için Bknz.

http://sksdb.sdu.edu.tr/tr/ogrenci-topluluklari/ogrenci-topluluklari-7924s.html

Üniversite bünyesine yeni katılan öğrencilerin, üniversiteye ve programlarına uyumu için, oryantasyon haftası kapsamında, tanışma toplantısı düzenlenmektedir.

Öğrenci Temsilcileri

Her sınıfın bir öğrenci temsilcisi ve sorumlu Öğretim Elemanı danışmanı bulunmaktadır. Bölümdeki sınıf temsilcileri arasından Bölüm Temsilcisi seçilmektedir. Fakültedeki bölüm temsilcisi öğrencilerinin üniversite öğrenci konseyine katılımları sağlanmaktadır. Fakülte temsilcisi Üniversite Öğrenci Konsey’inde fakültemizi temsil etmektedir.

 

Yayın Tarihi: 08/05/2013
Okunma Sayısı: 54850