Komisyonlar ve Koordinatörler

EĞİTİM ÖĞRETİM SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Koordinatörlük; Çift Anadal ve Yandal Programları Komisyonu, İntibak Komisyonu (Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Muafiyet Vb.) ve Staj Komisyonundan oluşmaktadır. Fakülte bünyesinde ilgili Dekan Yardımcısı tüm Bölüm komisyonlarının çalışmalarından ve koordinasyonundan sorumludur.

KOORDİNATÖR: Prof. Dr. Duygu GÖKCE (Dekan Yardımcısı)

ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMLARI KOMİSYONU

Bu komisyonun görevi; Üniversite bünyesinde yer alan diploma programları arasındaki Çift Anadal ve Yandal programlarının uygulanmasında uyulması gereken usul ve esasları düzenler, uygular ve Bölüm Başkanlığına görüş bildirir. Komisyon her yıl yapılan tüm işleri “yılın son haftasında” uygun bir rapor formatında Bölüm Başkanlığına sunar.  Bu komisyon aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Berna GÜÇ –Başkan-

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Prof. Dr. Ali TÜRK –Başkan-

Prof. Dr. Duygu GÖKCE

Arş. Gör. Halime GÖZLÜKAYA

Peyzaj Mimarlığı Bölümü          

Dr.Öğr.Üyesi Şehriban ERASLAN –Başkan-         

Arş.Gör.Büşra ONAY

Arş.Gör.Gizem DİNÇ

İNTİBAK KOMİSYONU (YATAY GEÇİŞ, DİKEY GEÇİŞ, MUAFİYET VB.)

Bu komisyonun görevi; Bölüme Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Yatay Geçiş ile girmeye hak kazanan öğrencileri değerlendirmek, muaf tutulacağı dersler ile almak zorunda olduğu dersleri belirlemek ve bu doğrultuda, ilgili öğrenciler için eğitim planı hazırlamak ve Bölüm Başkanlığına görüş bildirmektir. Komisyon tarafından her yıl yapılan tüm işler “yılın son haftasında” uygun bir rapor formatında Bölüm Başkanlığına sunar.  Bu komisyon aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi İlker ERKAN –Başkan-

Arş. Gör. Feyza DEMİRKIRAN

Arş. Gör. Ayşe Betül GÖKARSLAN

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Prof. Dr. Duygu GÖKCE –Başkan-

Dr. Öğr. Üyesi Şirin Gülcen EREN

Arş. Gör. Halime GÖZLÜKAYA

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Ömer Kamil ÖRÜCÜ –Başkan-

Arş.Gör.Büşra ONAY

Arş.Gör.Gizem DİNÇ

STAJ KOMİSYONU

Bu komisyon; Bölüm öğrencilerinin eğitim ve öğretim süreleri boyunca teorik ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini mesleki uygulama alanlarında projelendirme, uygulama ve yönetim çerçevesinde pratiğe dönüştürmek amacıyla yapmakla yükümlü oldukları ulusal veya uluslararası “Zorunlu Stajları” ile ilgili esasları düzenler ve uygular. Yurt dışı staj uygulamalarında “Değişim Programları Komisyonu” ile işbirliği içinde olacaktır. Her dönem Staj Yönetmeliğine göre yapılan işleri bir rapor halinde Bölüm Başkanlığına bildirir. Bu komisyon aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ş. HAŞTEMOĞLU –Başkan-

Arş. Gör. Kübra SÜMER HAYDARASLAN

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Şirin Gülcen EREN –Başkan-

Prof. Dr. Erkan POLAT

Arş. Gör. Halime GÖZLÜKAYA

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Prof.Dr.Mehmet TOPAY –Başkan-

Öğr.Gör.Sariyya RAHİMBAYLİ

Arş.Gör.Mert AKOĞLU

MEZUNİYET KOMİSYONU

Bu komisyon; eğitim dönemini başarıyla tamamlamış ve mezuniyete hak kazanan öğrencilerin durumlarının incelenmesi ve mezuniyet kararlarının alınmasını sağlar. Ayrıca Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerin transkriptlerini inceler, eğitim planını başarıyla tamamlamış öğrencilerin mezuniyetine karar verir ve bir rapor halinde Bölüm Başkanlığına bildirir. Bu komisyon aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞİMŞEK TOLACI –Başkan-

Arş. Gör. Kübra SÜMER HAYDARASLAN

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Prof. Dr. Erkan POLAT –Başkan-

Dr. Öğr. Üyesi Pervin ŞENOL

Arş. Gör. Halime GÖZLÜKAYA

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Volkan KÜÇÜK –Başkan-

Arş.Gör.Mert ÇAKIR

Arş.Gör.Anıl EVCİ

DERS ve SINAV PROGRAMLARI SORUMLUSU

Bu komisyonun görevi; her dönem lisans ders ve sınav programlarının hazırlanmasına ilişkin kuralları düzenler uygular ve Bölüm Başkanlığı’na sunar. Aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir

Mimarlık Bölümü

Arş. Gör. Duygu KÖSE

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Arş. Gör. Halime GÖZLÜKAYA

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Öğr.Gör.Sariyya RAHİMBAYLİ

Arş.Gör.Mert AKOĞLU

LİSANS, LİSANSÜSTÜ, AKTS / BİLSİS SORUMLUSU

Lisans derslerinin AKTS ve BİLSİS ile ilgili tüm işleri düzenler, uygular ve Bölüm Başkanlığına görüş bildirir. Bu komisyon aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gökçen ÖZKAYA

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Arş. Gör. Halime GÖZLÜKAYA

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Doç.Dr.Şirin DÖNMEZ

Arş.Gör.Mert ÇAKIR

Arş.Gör.Mert AKOĞLU

Dr.Öğr.Üyesi Şehriban ERASLAN (BİLSİS Sorumlusu)

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Koordinatörlük; bölümlerde Kalite Geliştirme, Değişim Programları, Akreditasyon, Strateji Geliştirme ile ilgili çalışmaların düzenli olarak yürütülmesinde görevlidir. “Kalite Geliştirme Komisyonu” ve Değişim Programları Sorumlusu” olarak iki ana çalışma grubu içerir. Koordinatörlük ayrıca diğer komisyonların çalışmalarını akreditasyon kuruluşlarının beklentileri doğrultusunda yönlendirir, ilgili dokümantasyon, raporlandırma ve diğer faaliyetlerini koordine eder. Komisyon ve sorumlular her yıl yapılan tüm işleri “yılın son haftasında” uygun bir rapor formatında Bölüm Başkanlığı’na sunar.  Fakülte bünyesinde ilgili Dekan Yardımcısı koordinatörlük işleyişinden ve komisyonlar arasında işbirliğinin sağlanmasından sorumludur.

KOORDİNATÖR: Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞİMŞEK TOLACI (Dekan Yardımcısı)

KALİTE GELİŞTİRME KOMİSYONU

Kalite Geliştirme alanında; stratejik plan ve belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleştirilecek olan eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini, hizmet kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurum içi ve kurum dış kalite güvence sistemine yönelik gerekli çalışmaların yapılmasını, bu faaliyetlerin tamamlanması ve denetlenmesini sağlar. İlgili alanda dokümantasyon, raporlandırma ve diğer faaliyetleri koordine eder. Komisyon her yıl yapılan tüm işleri “yılın son haftasında” uygun bir rapor formatında Bölüm Başkanlığı’na sunar.

Mimarlık Bölümü

Prof. Dr. Sıdıka ÇETİN –Başkan-

Arş. Gör. Ayşe Betül GÖKARSLAN

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Prof. Dr. Ali TÜRK –Başkan-

Arş. Gör. Halime GÖZLÜKAYA

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Prof.Dr.Atila GÜL –Başkan-

Arş.Gör.Mert ÇAKIR

Arş.Gör.Gizem DİNÇ

DEĞİŞİM PROGRAMLARI SORUMLUSU

Değişim Programları Komisyonu’nun görevi; Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Ulusal ve Uluslararası değişim programlarının (Erasmus, Farabi ve Mevlana) Bölüm içinde işleyişini sağlar, giden-gelen öğrencilerin ders planlarının yürütülmesini, araştırma/staj yapmasını sağlar ve ikili anlaşma çalışmalarını yürütür. Komisyon tarafından her yıl yapılan tüm işler “yılın son haftasında” uygun bir rapor formatında Bölüm Başkanlığına sunar.  Bu komisyon aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

Erasmus – Sokrates, Mevlana Değişim Programı Sorumlusu

Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Hatice GÖKÇEN ÖZKAYA

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Pervin ŞENOL

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Arş.Gör.Büşra ONAY

Farabi Değişim Programı Sorumlusu

Mimarlık Bölümü

Prof. Dr. Şefika Gülin BEYHAN

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Pervin ŞENOL

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Doç.Dr.Murat AKTEN

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

KOORDİNATÖR: Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞİMŞEK TOLACI (Dekan Yardımcısı)

ETKİNLİKLER SORUMLUSU

   Sorumlu kişi; bölümün üniversite içi ve dışında yapılacak olan tüm bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması, duyurulması ve organize edilmesinde yardımcı olur. Bölüm tanıtımı ile ilgili bilgileri hazırlar, öğrenci kulüpleri ve topluluklarının faaliyetlerini koordine eder, Fakülte içerisindeki diğer sorumlularla olan işbirliği ve bilgi akışını sağlar. Sorumlu kişi olarak, bölümlerde görev yapan öğretim elemanlarından  “Araştırma Görevlisi”  unvanına sahip olan kişiler görevlendirilecektir.

Mimarlık Bölümü

Arş. Gör. Feyza DEMİRKIRAN

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Arş. Gör. Halime GÖZLÜKAYA

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Doç.Dr.Candan KUŞ ŞAHİN

Arş.Gör.anıl EVCİ

MEZUNLARLA İLİŞKİLER SORUMLUSU

Sorumlu kişinin görevi; üniversite içinde ya da dışında çalışmakta olan bölüm mezunlarıyla irtibat kurmak, mezunlar ile ilgili bilgileri toplamak, veri tabanı oluşturmak ve gerekli duyuruları mezunlara duyurmaktır. Mezunlarla yapılacak etkinliklerle ilgili “Etkinlikler Sorumlusu” ile birlikte işbirliği yapar. Sorumlu, her yıl yapılan tüm işleri “yılın son haftasında” uygun bir rapor formatında Bölüm Başkanlığına sunar.  Sorumlu aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir. Sorumlu kişi olarak, bölümlerde Kariyer Temsilcisi olarak görev yapan öğretim elemanlarından  “Araştırma Görevlisi”  unvanına sahip olan kişiler görevlendirilecektir.

Mimarlık Bölümü

Arş. Gör. Duygu KÖSE

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Arş. Gör. Halime GÖZLÜKAYA

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Ulvi Erhan EROL

 Arş.Gör.Anıl EVCİ

 

Yayın Tarihi: 27/09/2016
Okunma Sayısı: 5206