Vizyon ve Misyon


 

İLHAM VEREN ÜNİVERSİTE

 

HAYALLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜREN FAKÜLTE


Fakülte Temel Hedefi

Üniversitemizin 2016-2020 Stratejik Planı kapsamında öngörülen “GERÇEKÇİLİK, KALİTE, HUZUR, İLHAM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK” ana unsurlar kapsamında Fakültenin geleceğe yönelik KURUMSALLAŞMA, KALİTE VE VERİM, KAMU HİZMETİ VE KATKI SAĞLAMA ekseninde Ulusal ve Uluslararası ölçekte BILGI, TEKNOLOJI VE HIZMET ÜRETEREK, İLHAM VERICI, ETKILI VE ENTELEKTÜEL bir Fakülte kimliğine kavuşturmaktır.

Fakülte Vizyonu (Amaçlar)

Fakültenin temel hedefleri doğrultusunda ve 3 eksen boyutunda Vizyon (amaçlar) şu şekildedir.

Eksen 1. Kurumsallaşma

 • Kişi veya kişilere bağlı olmaksızın sistem içindeki her türlü iş ve faaliyetin aksamadan sürekliliğini sağlamak,
 • Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasına yönelik olarak, şeffaf saydam, hesap verebilir, denetlenebilir ve katılımcı bir yönetim anlayışını sürdürülebilir kılmak.
 • Altyapı eksikliklerini tamamlamak ve mevcut altyapıyı etkili bir şekilde kullanmak
 • Kurumsal hafızayı muhafaza etmek ve kurum kimliğini geliştirmek
 • Ortak akıl ile en ideal (en uygun) çözümler ve kararlar üretmek
 • Herkese eşit ve adil olmak,
 • Katılım ve sorumluluk bilincinin en üst düzeye çıkarmak
 • Etik kurallara uyulmasını sağlamak,
 • Toplumsal, çevresel ve estetik duyarlılık göstermek
 • Akademik ve İdari personelin nitelik ve nicelik olarak kapasitesini artırmak
 • Akademik ve İdari personelin iş tatmin düzeyini artırmak ve çalışma performansına göre ödüllendirmek

Eksen 2. Kalite Ve Verim

 • Uluslararası ve Ulusal düzeyde sürekli lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulamalarda tanınabilir, önder, etkin ve yetkin konumda olmak,
 • Üniversitemizin Kalite Güvence Sistemi ve Esasları Doğrultusunda Ulusal ve Uluslararası akreditasyon sürecine dâhil olmak ve tamamlamak,
 • Yenilikçi ve öğrenci odaklı eğitim ve öğretim programı oluşturmak ve geliştirmek,
 • Eğitim-öğretimde yeni metotlar geliştirerek, teknoloji kullanımını, verimliliği ve kaliteyi arttırmak ve sürekliliğini sağlamak,
 • Ülke kültürü ve gerçekleri göz önünde bulundurarak, çevreye duyarlı yeni vizyonlar geliştirebilecek bilgiye sahip, sorunlara toplum ve kamu yararı ile bilim ve sanat anlayışını gözeten katılımcı yaklaşımla alternatif çözümler arayan, disiplinler arası çalışmaya yatkın, sorgulayan, analiz edebilen, en uygun çözüm üreten, iletişim yeteneği gelişmiş, yeniliklerle kendisini geliştirebilen, uygulamaya yönelik sorumluluk alabilecek ve mesleki etiğe sahip «yapı mimarı, peyzaj mimarı, şehir ve bölge plancısı, iç mimar ve endüstri ürünleri tasarımcısı» yetiştirmek,
 • Akademik ve İdari Personelin yetkinliklerini artırarak yeni bilgi ve teknolojiler üretmek, kullanmak ve yaymak,
 • Fakülte içinde eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulamalarda ortak çalışma, işbirliği, paylaşma ve uyum bütünlüğünü sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde Fakültenin hareketliliği, işbirliğini ve tanınırlığı artırmaktır.

Eksen 3. Kamu Hizmet Ve Katkılar Sağlama

 • Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve meslek kurumları, meslek odaları ve yerel yönetimler ile işbirliği içerisinde, disiplinler arası eğitim ve araştırma programlarına katkıda bulunmak,
 • Ulusal ve Uluslararası ölçekte nitelikli bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri mesleki ve sosyal projeler üretmek ve rekabet edebilir düzeye getirmek, 
 • Mesleki Proje yarışmalarını organize etmek ve katılmak,
 • Paydaşlara ve mezunlara sürekli eğitim hizmeti vermek,
 • Bilimsel ve mesleki boyutta yayın sayısını artırmak ve geliştirmek,
 • Bilimsel, teknik ve mesleki boyutta proje, danışmanlık, mentorlük, uygulama, vb konularda hizmet ve katkı sağlamaktır.

Hedefe Ulaşmada Temel Değerler (İlkeler)

 • Süreklilik veya sürdürülebilirlik
 • Adil olmak
 • Eşitlik
 • Etik kurallara uygunluk
 • Optimal Kalite ve Verim
 • Ortak akıl ile en ideal (en uygun) kararlar ve çözümler üretmek
 • Düşünce, ifade ve akademik özgürlük
 • Şeffaflık
 • Denetlene bilirlik ve hesap verebilirlik
 • Katılımcılık
 • Sorumluluk almak
 • Öğrenci odaklı yaklaşım
 • Toplumsal, çevresel ve estetik duyarlılık
 • Üretkenlik
 • Geleceğe ışık tutmak
 • Yenilikçilik
 • Disiplinler arası bilimsel yaklaşım
 • İş tatminini geliştirmek
 • Dürüstlük ve iyi niyet yaklaşımı 

Fakülte Misyonu (Görevler)

Fakültemizde öngörülen hedef ve vizyon çerçevesinde geleceğe yönelik görev ve eylemler;

 • Bölümler içinde sağlıklı iletişim kurma, mutlu ve huzurlu bir ortam oluşturmak,
 • Yatay ve dikey süreçlerde katılımcılığı sağlamak,
 • Mevzuat çerçevesinde akademik ve idari personele verilen her türlü görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak,
 • Öğrenci merkezli eğitim ve öğretimi sağlamak ve geliştirmek,
 • Sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri en üst düzeye çıkarmak,
 • Sosyal sorumluluk ve kamusal yarar sağlamaya yönelik faaliyetlere öncelik vermek,
 • Akademik ve idari personelin nitelik ve niceliğini en üst seviyeye çıkarmak,
 • Akademisyenleri ve öğrencileri ulusal ve uluslararası rekabete hazır hale getirmek,
 • Bulunduğu kente, yöreye ve bölgeye bilimsel, teknik ve mesleki nitelikte çok yönlü hizmet ve katkıda bulunmak (bilgi üretmek ve paylaşmak, proje yapmak, Danışmanlık hizmeti vermek vb.)
 • Bilimsel yayın ve etkinlikleri en uygun düzeye ulaştırmak
 • Uluslararası ve Ulusal (TÜBİTAK, BAKA, Kalkınma Bakanlığı vb.) ve ortak bilimsel projeler üretmek ve uygulamak,
 • Uluslararası ve Ulusal bilimsel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek,

 

Yayın Tarihi: 31/12/2012
Okunma Sayısı: 3965